Menu
Menu
Winkelwagen

Privacyverklaring

Inleiding
Wiek de Laat B.V. (“Poortslotenpuntnl”) verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met wet- en regelgeving en respecteert de privacy van al haar klanten en gebruikers van haar website. In deze privacyverklaring legt Poortslotenpuntnl uit welke (persoons)gegevens zij verzamelt en verwerkt en voor welke doeleinden zij dat doet.
 

Toepasselijkheid
Deze verklaring ziet op de gegevensverwerking van Poortslotenpuntnl, gevestigd en kantoorhoudende te (
5482 TK) Schijndel aan de Van Leeuwenhoekweg 5A, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 16065283.

Verwerking
Poortslotenpuntnl verwerkt de door haar (potentiële) klanten en/of relaties en hun werknemers verstrekte persoonlijke informatie (“Persoonsgegevens”) en bedrijfsinformatie, alsmede data verkregen vanuit bezoek en gebruik van de website van Poortslotenpuntnl.

De Persoonsgegevens die door Poortslotenpuntnl (kunnen) worden verzameld zijn voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, nationaliteit, betalingsgegevens, KvK-nummer en BTW nummer.  

Persoonsgegevens (kunnen) worden verzameld bij het aangaan van een klantrelatie, bij het aanmaken van een account via de website, bij het opvragen van informatie of een offerte, bij het invullen van een webformulier en via social media. Poortslotenpuntnl behandelt Persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig.
 

Doeleinden
Poortslotenpuntnl gebruikt de verzamelde Persoonsgegevens voor zover dat noodzakelijk is voor:

 1. het tot stand brengen en uitvoeren van overeenkomsten en het onderhouden van klantcontact;
 2. het doen van aanbiedingen en/of het verstrekken van informatie over de dienstverlening en overige activiteiten van Poortslotenpuntnl;
  1. het verbeteren van de dienstverlening;
  2. het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
  3. het innen van vorderingen (inclusief het uit handen geven van vorderingen aan een incassobureau);
  4. het beantwoorden van vragen en het in behandeling nemen van klachten;
  5. het behandelen van geschillen;
  6. intern beheer en administratie, en
  7. het doen uitvoeren van een accountantscontrole.
    

Passende bewaartermijnen en beveiligingsmaatregelen
Poortslotenpuntnl bewaart gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van bovengenoemde doeleinden en houdt zich voorts aan wettelijke bewaartermijnen.

Poortslotenpuntnl heeft zorgvuldige en passende maatregelen genomen om de systemen te beveiligen. Dit om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot enige persoonlijke of bedrijfsinformatie die Poortslotenpuntnl verwerkt.
 

Uw rechten
Wanneer Poortslotenpuntnl uw Persoonsgegevens verwerkt, heeft u (in bepaalde omstandigheden) het recht om inzage, rectificatie en wissing van uw Persoonsgegevens te vragen en het recht om de verwerking te beperken. Daarnaast heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking en het recht om uw gegevens over te dragen.

Indien u Poortslotenpuntnl toestemming heeft gegeven voor het verwerken van uw Persoonsgegevens, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken. Het intrekken van uw toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór het moment van intrekking daarvan. Tot slot heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Voor vragen of klachten over bovengenoemde rechten of het privacy beleid van Poortslotenpuntnl kunt u te allen tijde contact met Poortslotenpuntnl opnemen via info@poortsloten.nl
 

Derden
Uw Persoonsgegevens kan Poortslotenpuntnl aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hiervoor beschreven doeleinden. Poortslotenpuntnl geeft uw Persoonsgegevens alleen door aan derden waarmee vanzelfsprekend de nodige afspraken zijn gemaakt om de veiligheid van uw Persoonsgegevens te waarborgen.

Daarnaast geeft Poortslotenpuntnl uw Persoonsgegevens door indien Poortslotenpuntnl daartoe verplicht is op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak. In overige gevallen zal Poortslotenpuntnl uw Persoonsgegevens nooit aan derden verstrekken en/of verkopen zonder uw toestemming. Uw Persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt voor commerciële doeleinden.
 

Links
Op de website van Poortslotenpuntnl treft u mogelijk een aantal links naar andere websites van organisaties. Poortslotenpuntnl kan geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Hierbij wordt aangeraden het privacy beleid van de betreffende organisaties te raadplegen.

Google
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe u en andere bezoekers onze webshop gebruiken. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met data verkregen via onze webshop. 

In de communicatie met Google anonimiseren wij de IP-adressen, deze methode heet IP-masking. Hiermee is slechts een gedeelte van het IP-adres zichtbaar (de laatste 3 cijfers van het IP adres zijn gemaskeerd). Voor meer informatie over Analytische cookies verwijzen wij u graag door naar onze cookieverklaring. Wij maken gebruik van Google Klantenmatch van Google Ads om onze klanten te kunnen bereiken door middel van de gegevens die onze klanten met ons hebben gedeeld. Deze klantgegevens worden door Google gehasht en gebruikt om gerichte advertenties te maken. Google Klantenmatch beschermt de vertrouwelijkheid van deze klantgegevens en beveiligt deze klantgegevens. 

Wijzigingen
Poortslotenpuntnl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacverklaring. Het verdient aanbeveling om geregeld via de website van Poortslotenpuntnl (www.poortsloten.nl) de privacyverklaring te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte blijft.